รถสามล้อ ตุ๊ก ตุ๊ก รุ่นกระบะพื้นเรียบ CPU-M (131x360x180)

3372

คุณลักษณะเฉพาะรุ่น
รูปแบบเป็นรถกระบะขนส่งเอนกประสงค์แบบพื้นเรียบ ขนาดบรรทุกรวม 1 ตัน สามารถขนถ่ายสินค้าหรือสัมภาระต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็จทันใจ

ประเภทการใช้งาน
เหมาสำหรับใช้ในงานขนส่งสินค้า วัตถุดิบ สัมภาระต่างๆ ให้กับลูกค้า และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ

ประเภทกิจการ
เหมาะสำหรับธุรกิจเอกชนต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ธุรกิจขนส่งต่างๆ ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา